Nạp Thẻ

KM 100% nạp thẻ cào
10.000 VNĐ = 200 Bạc
100.000 VNĐ = 2.000 Bạc
1.000.000 VNĐ = 20.000 Bạc