STT Tên Tài Khoản Điểm TP
1 0343*** 16200000
2 attt*** 14700000
3 toan*** 9000000
4 litu*** 7000000
5 nona*** 3900000
6 admi*** 3800000
7 kubi*** 3300000
8 quoc*** 3200000
9 nguy*** 3000000
10 bosu*** 2750000
11 toik*** 2500000
12 doth*** 2000000
13 lean*** 1500000
14 huyh*** 1400000
15 tadi*** 1200000
16 motm*** 1100000
17 quym*** 1100000
18 leut*** 1000000
19 chut*** 1000000
20 joha*** 1000000
Thứ Hạn Tên Nhân Vật Số ĐMP quy đổi ID Của Nhân Vật
1 admin 3c33608a 0
2 o0oThUo0o 3c3367cc 0
3 ChânTØ 3c336a1c 0
4 L0 3c336960 0
5 HML 3c336088 0
6 oMµnGo 3c336878 0
7 ÐàoTiên 3c336572 0
8 ChânM®nh 3c33646b 0
9 MiX 3c3360f7 0
10 XinAnhThaEm 3c3361d0 0

Bản Xếp Hạng Cập Nhật 1 phút trước !


Bxh Không Tính Khuyển mãi