Top Nhân vật Cấp độ Exp
1 CáHeo 101 40545287
2 Ad 101 1903003
3 ThiênÐÕo 99 321210085
4 Cá7Màu 99 192045771
5 ÐÑcGòm 99 186825244
6 ThiênT…N 99 178304961
7 Googbye 99 160785130
8 iKaKaShI 99 105166015
9 Cá3Ðuôi 99 72735474
10 MinhHuy 99 2872685